Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement en algemene voorwaarden voor de online wedstrijd “Comté - Win een apero-box” georganiseerd op https://comte.be/nl/doe-mee-en-win-een-apero-box.

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die The Others BV, met ondernemingsnummer BE0736.374.807, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 8 (hierna “de Organisator”), onder de supervisie van het communicatiebureau Sopexa België, gelegen 1070 Brussel, Rue bara 175, voor de Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté, 21 Avenue de la Résistance, 39800 Poligny, Frankrijk.

Artikel 1: Inleiding

 • The Other BV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 8, organiseert in opdracht van het communicatiebureau Sopexa België, gelegen 1070 Brussel, Rue bara 175 voor Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté, 21 Avenue de la Résistance, 39800 Poligny, Frankrijk, een wedstrijd zonder aankoopverplichting, deze begint op 27/11/2020 om 17u00 en eindigt op 16/12/2020 om 23u59. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgische grondgebied.
 • In dit reglement worden de regels uiteengezet omtrent de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd die op de pagina https://comte.be/nl/doe-mee-en-win-een-apero-box georganiseerd wordt. Dit reglement is beschikbaar op de Nederlandstalige en Franstalige webpagina.
 • Deelname aan de wedstrijd houdt het aanvaarden van huidige reglement zonder voorbehoud in en het aanvaarden van iedere andere beslissing die door de Organisator en/of de jury genomen wordt om het goede verloop van deze wedstrijd te garanderen. De Organisator behoudt zich het recht voor om een controle uit te oefenen op het verloop van de wedstrijd en deze te verkorten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren. De eventuele nietigheid van één van de clausules van de huidige overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 2: Voorwaarden van deelname – reglement

 • De wedstrijd staat open voor elke fysieke persoon ouder dan 18 jaar die op het ogenblik van de wedstrijd zijn of haar woonplaats in België heeft (hierna “de Deelnemer”) met uitzondering van personeelsleden van Organisator of iedere persoon die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken is en mensen die onder hun dak wonen.
 • Deelname aan deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De Deelnemer is evenwel volledig verantwoordelijk voor de uitgaven (telefoon, internetverbinding enz.) gemaakt in het kader van zijn/haar deelname aan de wedstrijd.
 • De wedstrijd is beschikbaar op de webpagina https://comte.be/nl/doe-mee-en-win-een-apero-box. De persoonsgegevens die tijdens de wedstrijd verzameld worden zijn bestemd voor het organiserende bedrijf en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • De deelname aan de wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet en de onzekerheden die inherent zijn aan communicaties op het internet, met name voor wat de technische prestaties, de wachttijden voor het raadplegen, opvragen of overmaken van gegevens, het risico op onderbrekingen en meer. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een defect van de internetverbinding of van de dienstverleners van de technische diensten waardoor een deelname niet mogelijk is, verloren gaat of vertraagd wordt. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onverenigbaarheid tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- of softwareconfiguratie door de deelnemers.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd

 • De wedstrijd is beschikbaar op de webpagina https://comte.be/nl/doe-mee-en-win-een-apero-box van 27/11/2020 –  17u00 tot en met 16/12/2020 – 23u59.
 • Enkel deelnames die volledig zijn en zoals hieronder beschreven zijn ingevoerd, zullen in aanmerking worden genomen voor deelname.
 • Vanaf de begindatum van de wedstrijd zal de deelnemer naar de webpagina kunnen gaan en de volgende stappen kunnen volgen:
  • Vul de volgende gegevens in op het inschrijvingsformulier: geldig e-mailadres
  • Klik op de knop "valideren van mijn deelname".
  Er is slechts één enkele deelname per e-mailadres mogelijk. Indien een Deelnemer meerdere keren deelneemt met hetzelfde e-mailadres, zal de Organisator enkel rekening houden met de eerste “deelname”.
 • De Organisator behoudt zich automatisch en unilateraal het recht voor om deelnames te weigeren die niet aan voornoemde deelname voldoet, zonder zich hiervoor te justifiëren.

Artikel 4: De prijs

 • De prijs bestaat uit 20 exemplaren van een Comté aperitievenpakket ter waarde van 15€ inclusief
  • 2 flessen Comté-bieren
  • Crackers
  • 2 stuks Comté-kaas van 200 gr elk
 • Er worden in totaal tien prijzen verdeeld aan 20 verschillende winnaars. Er is slechts 1 prijs mogelijk per winnaar. De prijs is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden. De prijs kan niet ingeruild worden voor iets anders, noch geld, noch een dienst, nog een andere goed.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail, op het adres dat de deelnemer opgaf in zijn of haar registratie. In die e-mail zal het fysieke adres gevraagd worden naar waar het prijspakket zal worden opgestuurd. De winnaar verliest zijn prijs als hij niet binnen de tien dagen na het ontvangen van de e-mail zijn gegevens bezorgt aan de organisator.

Artikel 5: Controle van wedstrijd en beslissingen

 • De Organisator controleert het goede verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan of in geval van misbruik, bedrog, fraude of schadeberokkening, behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd, en uit te sluiten van de andere wedstrijden van de Organisator.
 • Het wedstrijdresultaat is bindend en onherroepelijk. Het kan niet worden aangevochten. Er kan niet worden gecorrespondeerd (via post, e-mail of telefonisch) over het resultaat en het verloop van de wedstrijd. De keuze van de Winnaar door de Organisator is definitief.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

 • De verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers die de Organisator verzamelt, vallen onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Organisator (gevestigd op bovengenoemd adres) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de Deelnemers. Deze neemt afdoende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de Deelnemers te beschermen.
 • De gegevens van de Deelnemers worden geregistreerd en verwerkt door de Organisator om de deelnemers van de wedstrijd te kunnen identificeren en de resultaten te beheren. De persoonsgegevens die tijdens de wedstrijd verzameld worden zijn bestemd voor het organiserende bedrijf en kunnen gebruikt worden voor commerciële doelstellingen of direct marketing doeleinden.
 • In geval een deelname persoonsgegevens bevat van een andere persoon (naam, familienaam en/of e-mailadres), garandeert de Deelnemer dat hij aan deze persoon alle informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 2, artikel 3 en artikel 4 heeft overgemaakt, en dat hij de instemming van de betrokken persoon heeft bekomen om deze gegevens te verwerken en over te maken aan de Organisator voor een gebruik dat overeenstemt met dit reglement.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade (zowel lichamelijke schade als vermogensschade) die zich zou kunnen voordoen naar aanleiding van de deelname van een Deelnemer aan deze wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de Winnaar van de wedstrijd. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich zou kunnen voordoen naar aanleiding van de prijs van de wedstrijd.
 • De Organisator is evenmin aansprakelijk voor:
  • fraude van derden, valse verklaringen;
  • onvoldoende, onvolledige of foutieve gegevens bij deelname;
  • tekortkomingen van de partner die het bezoek van de mobiele bar garandeert;
  • falen van het internet of technische diensten, hard- en/of software die noodzakelijk zijn voor de verwerking en het beheer van de resultaten van de wedstrijd evenals voor enig ander IT- probleem;
  • het uitstellen, opschorten of annuleren van de wedstrijd;
  • het uitstellen, verkorten en/of wijzigen van het wedstrijdreglement of de wedstrijdformule.

Artikel 8: Toepasselijke wet en geschillen

 • Het huidig reglement is opgesteld conform de Belgische wet. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit dit reglement, meer bepaald wat betreft de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering zijn de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 • Dit reglement werd opgesteld in Antwerpen op 01/11/2020.