Wedstrijdreglement vlaanderen

I - Organisatie

De voorwaarden van de actie “SORRY NOT SORRY 2024” (hierna de “Actie”) zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd (hierna de “Wedstrijd”) in het kader van de communicatiestrategie Sorry Not Sorry (hierna de “Strategie”) door Comté met maatschappelijke zetel te 1 Rue de la Maison du Comte 39800 Poligny FRANKRIJK met SIREN nummer 778413278 (hierna genoemd “CIGC” of de “Organiserende Vennootschap”).

Voor de ontwikkeling en uitvoering van de Wedstrijd doet het CIGC een beroep op SOPEXA België, gevestigd op 175 Rue Bara 1070 Anderlecht BELGIË met BTW-nummer: BE0427975678 (hierna genoemd “Sopexa” of “het Agentschap”), een filiaal van Société pour l'Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires (SOPEXA) met maatschappelijke zetel te 25 Rue Notre-Dame des Victoires 75002 Parijs Frankrijk.

We organiseren een gratis wedstrijd (hierna de "Wedstrijd") die zal plaatsvinden van 27/05/2024 tot 21/06/2024 via deelnameformulieren met QR-code bij de kaaswinkels en van 26/06/2024 tot 15/07/2024 via Instagram.

Het is op te merken dat Instagram noch de organisator, noch de sponsor is van de Wedstrijd en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig probleem met betrekking tot de Wedstrijd. Instagram is op geen enkele manier verbonden met ons.

Dit reglement bepaalt de regels die van toepassing zijn op de Wedstrijd en waaraan het CIGC zich zal houden.

II - Deelnamevoorwaarden

De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen in België die de wettelijke leeftijd hebben bereikt (op de datum van deelname aan de Wedstrijd) en die in België wonen.

De deelnemer kan slechts één keer per Wedstrijd deelnemen via de verschillende kanalen. Het is verboden deel te nemen met meerdere Instagram-accounts of andere accounts of met het Instagram-account van een andere persoon.

De deelname is persoonlijk. Deelname aan deze wedstrijd impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van dit reglement en van het principe van de loting.

III – Hoe deelnemen

De deelname vindt plaats via deelnameformulieren of QR-code forms beschikbaar bij partnerkaaswinkels en via Instagram.

Om deel te nemen in de kaaswinkel, moet je het deelnameformulier invullen in de kaaswinkel of de QR-code scannen en de gevraagde informatie op je telefoon invullen. Om deel te nemen via Instagram moet je de Instagram-post die de wedstrijd aankondigt liken en een reactie achterlaten onder de Instagram-post die de wedstrijd aankondigt van de door ons gedefinieerde partnerinfluencers.

Geen andere vorm van deelname wordt geaccepteerd. Elke onvolledige of niet-conforme deelname aan deze regels zal niet in aanmerking worden genomen en kan niet leiden tot enige claim.

IV - Uitsluiting

De publicaties moeten het thema van de Wedstrijd respecteren en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen; in het bijzonder mogen zij de openbare orde of de goede zeden niet schenden. Anders zullen zij automatisch worden uitgesloten van de Wedstrijd. Bovendien zullen publicaties met opmerkingen of beelden die de Wedstrijd of de Organiserende Vennootschap denigreren en in het algemeen opmerkingen die in strijd zijn met de ethiek, leiden tot uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke account of publicatie die pornografisch is, van nature discriminerend is, aanzet tot geweld of niet overeenkomt met het thema of de eisen van de Wedstrijd, uit de Wedstrijd te verwijderen.

De Organiserende Vennootschap kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden, zelfs niet gedeeltelijk, voor de publicaties van de deelnemers of voor hun verwijdering.

V – Presentatie en prijzen

Er zal in het kader van de Wedstrijd per winnaar een voucher worden toegekend voor een “Comté” menu diner voor twee in een partnerrestaurant vermeld op de voucher ter waarde van maximaal 150€.

De voucher moet worden gebruikt volgens de instructies op de prijs bij ontvangst (geldigheidsduur, aantal personen, restaurant, reservering). Anders zal de voucher niet meer geldig zijn.

Elke prijs wordt nominatief toegekend, één keer per Wedstrijd gedurende de gehele Actieperiode en kan niet aan derden worden overgedragen.

De prijs kan in geen geval worden geruild voor de contante waarde of voor een andere prijs.

VI - Hoe worden de prijzen toegekend en uitgereikt aan de winnaars

In het kader van de Wedstrijd zal een loting plaatsvinden op 10/07/2024 voor de deelname via Instagram en op 21/06/2024 voor de deelname in de kaaswinkel.

Deze loting zal elf (11) winnaars bepalen onder alle deelnemers die hebben voldaan aan de deelnamevoorwaarden.

De winnaars zullen worden gecontacteerd via privébericht op Instagram (Instagram-deelname) en via e-mail of telefoon (deelname in de kaaswinkel) in de week na de loting. Wij zullen hen uitsluitend contacteren om hen te informeren over hun winst en om hun naam, voornaam, postadres en telefoonnummer te bevestigen om de prijs (PDF-voucher) toe te sturen. Wij behouden ons het recht voor om het bewijs van de burgerlijke staat van de winnaars en hun postadres te eisen. De winnaars geven toestemming voor elke controle van de juistheid van de gegevens die zij hebben opgegeven om aan de wedstrijd deel te nemen. Elke valse opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot uitsluiting van de Wedstrijd.

VII - Wijzigingen aan de wedstrijd

Wij behouden ons het recht voor om deze Wedstrijd te verlengen en om de termijn voor de kennisgeving van de winnaars uit te stellen indien de omstandigheden dit vereisen zonder enige aansprakelijkheid te dragen.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen als deze Wedstrijd moet worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd als gevolg van overmacht of om redenen buiten onze wil.

VIII - Persoonsgegevens

De deelnemers hebben recht op toegang, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens en kunnen bezwaar maken tegen de verzameling van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: hello.sopexabnl@sopexa.com

De deelnemers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (APD) op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Het verzamelen van persoonlijke gegevens op het moment van deelname aan de Wedstrijd is verplicht om deel te nemen aan de Wedstrijd en om te reageren op claims en informatieverzoeken.

Alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het goede verloop van de Wedstrijd en de toekenning van de prijzen worden verzameld. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het goede verloop van de Wedstrijd, namelijk: naam, voornaam, pseudoniem, e-mail en/of telefoonnummer.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld om te worden gebruikt door de Organiserende Vennootschap om het goede verloop van de Wedstrijd, de aanwijzing van de winnaars en de toekenning van de prijzen te waarborgen.

De tijdens de Wedstrijd verzamelde persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor commerciële benadering of aan een derde worden overgedragen.

De persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de effectieve distributie van de prijzen in overeenstemming met het wedstrijdreglement en met respect voor de wet. Zodra de prijzen zijn uitgereikt, worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de GDPR is het Comité Interprofessionel de Gestion du Comté (CIGC).

De verzamelde persoonlijke gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligd computerbestand. Deze informatie is bestemd voor het CIGC en kan ook door SOPEXA worden geraadpleegd.

IX - Aansprakelijkheid - Overmacht

Elke door de winnaars verstrekte informatie, met name hun contactgegevens, wordt als nietig beschouwd en niet in aanmerking genomen als deze onjuist is.

De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot de maximale totale waarde van de prijzen. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook

(persoonlijk, fysiek, materieel, financieel of anderszins) die voortvloeit uit de deelname van een deelnemer aan de Wedstrijd.

De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld als een deelnemer vergeet zijn of haar contactgegevens in te voeren.

De Organisatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van gegevens.

De Organisatie behoudt zich het recht voor om elke rechtsvordering in te stellen en met name om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die heeft vals gespeeld, gefraudeerd of de procedures beschreven in het wedstrijdreglement heeft vervalst of verstoord, of tegen elke persoon die heeft geprobeerd dit te doen.

Elke deelnemer aan de Wedstrijd die door de Organisatie wordt geacht de Wedstrijd op een van de hierboven genoemde manieren te hebben verstoord, zal automatisch alle rechten op een winnende prijs verliezen en er zal geen enkele claim worden geaccepteerd.

De Organisatie behoudt zich het recht voor om, in geval van een dringende reden, de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te verkorten, te verlengen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. De aansprakelijkheid van de Organisatie kan hiervoor niet worden ingeroepen.

De Organisatie kan te allen tijde, in geval van overmacht, toevallige gebeurtenis of uitzonderlijke omstandigheid (brand, overstroming, natuurramp, inbraak, staking, bedreiging voor het financiële evenwicht van de Wedstrijd, wettelijke of reglementaire verplichtingen of openbare orde verplichtingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten die een substantiële wijziging van het wedstrijdreglement of een andere overmacht of toevallige gebeurtenis noodzakelijk maken, zelfs als dit voortvloeit uit haar eigen verantwoordelijkheid (onder voorbehoud van goede trouw), de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Deze Wedstrijd zal in geval van overmacht worden geannuleerd zonder dat de deelnemers of winnaars aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

X - Acceptatie van het reglement

Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van dit reglement en van de voorwaarden die de Wedstrijd beheersen.

Er zal niet worden gereageerd op telefonische of schriftelijke verzoeken betreffende de interpretatie of toepassing van het wedstrijdreglement of het functioneren van de Wedstrijd.

Praktische moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van dit reglement zullen worden opgelost door de Organiserende Vennootschap.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die schuldig is aan fraude in het kader van de Wedstrijd.

Het reglement van de Wedstrijd is beschikbaar en kan gedurende de hele duur van de Wedstrijd worden geraadpleegd via een link in de publicatie van de Wedstrijd.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om het reglement van de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met name om te voldoen aan nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving.

Het reglement van de Wedstrijd en de inhoud ervan vormen originele intellectuele creaties die onder de regels van intellectuele eigendomsbescherming vallen.

Elke persoon die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan het wedstrijdreglement, zal verantwoordelijk worden gehouden voor een inbreukdelict en kan worden onderworpen aan de strafrechtelijke sancties die door de toepasselijke wetgeving zijn voorzien.

XI - Toepasselijk recht

Het reglement van de Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke klacht met betrekking tot de Wedstrijd moet schriftelijk worden ingediend op het adres van SOPEXA vermeld in artikel 1 van dit reglement.

In geval van een aanhoudend meningsverschil over de toepassing of interpretatie van het wedstrijdreglement, en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal elk geschil worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.